Thông báo

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Kế hoạch tuần sinh hoạt đầu năm




PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                TRƯỜNG TIỂU HỌC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      TĂNG DOÃN VĂN
                   Ân Thạnh, ngày 10 tháng 8 năm 2012
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường
Năm học 2012 -2013
 

Thực hiện theo Công văn số  /GD& ĐT-NK ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Phòng GD& ĐT Hoài Ân V/v tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2012 -2013,
          Căn cứ theo kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2012 -2013 của trường TH Tăng Doãn Văn.
          Bộ phận Đội lập kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu truyền thống Nhà trường” với những nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích, ý nghĩa:  Nhằm góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh. Qua đó, giúp cho học sinh hiểu được truyền thống nhà trường, tổ chức và bộ máy, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên nhà trường, các điều kiện về CSVC, phòng học, các phòng chức năng, công trình nước và vệ sinh, bảo vệ môi trường…
2. Thời gian- Địa điểm:
-         Ngày 22 tháng 8 năm 2012,
-         Tại sân trường điểm Thế Thạnh
4. Đối tượng tham gia:  Học sinh toàn trường.
5. Hình thức thi:
 Thi theo từng khối lớp:
Học sinh sẽ trả lời các câu hỏi trong từng bộ đề tương ứng với khối lớp .
6. Nội dung- Chương trình Hội thi
-Nội dung chính: Truyền thống nhà trường, tổ chức và bộ máy, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên nhà trường, các điều kiện về CSVC, phòng học, các phòng chức năng, công trình nước và vệ sinh, bảo vệ môi trường…
-Chương trình Hội thi:(Có văn bản kèm theo)
7. BTC-BGK. (Có quyết định kèm theo)
8. Kinh phí: (Có dự trù kèm theo)
9. Tổ chức thực hiện:
-TPT Đội xây dựng kế hoạch, phối hợp với chuyên môn triển khai đến từng GVCN; tham mưu với lãnh đạo nhà trường ra quyết định thành lập BTC, BGK, HĐ ra đề.
- GVCN ôn tập, cung cấp những kiến thức có liên quan đến Hội thi và hướng dẫn học sinh tham gia tốt Hội thi.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013. Kính đề nghị CM nhà trường, lãnh đạo Nhà trường xét duyệt và chỉ đạo cho các bộ phận thực hiện./.
                  Người lập kế hoạch
                                                                                                 Tổng phụ trách
              Chuyên môn duyệt


                                                                                                     Dương Tấn Điệp






                                                    HIỆU TRƯỞNG
























DỰ TRÙ KINH PHÍ
Tổ chức Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường
Năm học 2012 -2013


1.Trang trí:
Khẩu hiệu:
 Hội thi tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013”: 70.000 đồng
2.Nước uống cho học sinh: 20.000đ/ bình     x 7 bình       =      140.000 đồng
3. Phụ cấp BGK: 12.500đ/ người/ ngày  x  6 người x 1 ngày  = 75.000đồng
4.Phụ cấp ra đề: 50.000đ/ bộ đề          x 5 bộ đề = 250.000 đồng
5.Giải thưởng:
01 giải  nhất/ khối: 175.000đ/ giải        x 5 giải                  = 875.000đ
Tổng kinh phí: 1.410.000 đ (Một triệu bốn trăm mười ngàn đồng)
          Trên đây là dự trù kinh phí tổ chức Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường
năm học 2012 -2013. Kính đề nghị bộ phận tài vụ và lãnh đạo nhà trường xét duyệt./.
                                                                                          Người lập dự trù
HIỆU TRƯỞNG                    KẾ TOÁN

                                      

 
                                                                                                                        Dương Tấn Điệp




















PHÒNG GD & ĐT HOÀI ÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TIỂU HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     TĂNG DOÃN VĂN
                                       Ân Thạnh, ngày 12 tháng 8  năm 2012

QUY ĐỊNH
Về việc Xếp giải Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường
Năm học 2012 -2013
 

            Căn cứ theo kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013”,
          Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.
          Ban tổ chức Hội thi xây dựng quy định xếp giải cho các tập thể tham gia Hội thi trên cụ thể như sau:
            Số lượng các đội tham gia: mỗi lớp 01 đội tuyển gồm 10 em (5nam -5 nữ)
          Hình thức thi: Thi theo khối: Mỗi khối lần lượt trả lời 01 bộ đề gồm 05 câu hỏi dưới dạng bấm chuông nhanh trả lời. BGK sẽ đánh giá điểm cho các đội tùy vào mức độ trả lời các câu hỏi. Tổ thư ký sẽ tổng hợp điểm cho từng đội và chọn đội có số điểm cao nhất của mỗi khối để trao giải.
- Trong trường hợp đội này trả lời chưa đầy đủ, đội khác có quyền trả lời bổ sung nhưng chỉ có 01 đội được trả lời bổ sung và BGK sẽ đánh giá điểm riêng cho từng đội tùy vào mức độ trả lời.
BTC Hội thi căn cứ kết quả của các đội tham gia dự thi đề nghị lãnh đạo nhà trường ra quyết định khen thưởng cho 05 đội đạt kết quả cao nhất trong 5 khối.
Trên đây là quy định xếp giải Hội thi “Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013. BTC Yêu cầu BGK, các bộ phận có liên quan, các GVCN và các đội dự thi thực hiện theo đúng quy định này./.
                                                                       T.M BTC
                                                                   HIỆU TRƯỞNG












PHÒNG GD & ĐT HOÀI ÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TIỂU HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     TĂNG DOÃN VĂN
      Số:     /QĐ-THTDV                                Ân Thạnh, ngày 12 tháng 8  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập BGK Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường
Năm học 2012 -2013


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC
Căn cứ điều 20 - Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-  BGDĐT ngày 30 / 12 / 2010 của Bộ GD&ĐT quy đinh nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học;
Căn cứ theo đề nghị của bộ phận Chuyên môn nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Nay thành lập BGK Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012
2013gồm các ông (bà) có tên sau:
Ông
Lê Ngọc Hiệp
H.Trưởng
Trưởng ban

Ông
Nguyễn Thái Học
P.H.Trưởng
Phó ban

Ông
Dương Tấn Điệp
TPT
Thành viên

Ông
Vương Minh Phụng
VT-KT
Thành viên

Ông
Nguyễn Mộng Điệp
CB- Ytế
Thành viên

Nguyễn Thị Kim Phụng
GV
Thành viên

   Điều 2. Ông trưởng ban có trách nhiệm họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm tổ chức tốt Hội thi.
   Điều 3. Bộ phận chuyên môn, VP nhà trường, các bộ phận có liên quan và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Lưu  VP.










PHÒNG GD & ĐT HOÀI ÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TIỂU HỌC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     TĂNG DOÃN VĂN


BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM HỘI THI
Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013
 

TT
LỚP
TỔNG SỐ ĐIỂM
VỊ THỨ
GHI CHÚ
1
1B 1
10
2

2
1B 2
28.5
1

3
1B 3
8.5
3

4
2 C1
9
2

5
2 C2
28
1

6
2 C3
7.5
3

7
3A 1
29
1

8
3A 2
9
2

9
3A 3
8.5
3

10
4A 1
29
1

11
4A 2
9
2

12
4A 3
8.5
3

13
5A 1
35
1

14
5 A 2
15
2


            Lập bảng                                                     HIỆU TRƯỞNG



          Nguyễn Thị Kim Phụng













PHÒNG GD & ĐT HOÀI ÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TIỂU HỌC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     TĂNG DOÃN VĂN


     Số:     /QĐ-THTDV                                  Ân Thạnh, ngày 22  tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Khen thưởng các tập thể đạt giải
trong Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC
Căn cứ điều 20 - Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 /12 /2010 của Bộ GD&ĐT quy định nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học;
Căn cứ kết quả Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013;
Theo đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013.

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Nay khen thưởng các tập thể lớp đạt giải trong Hội thi Lớp 5A 2       - Đạt giải nhất Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013 gồm:
Lớp 5A 1     - Đạt giải nhất khối 5
Lớp 4A 1     - Đạt giải nhất khối 4
Lớp 3A 1     - Đạt giải nhất khối 3
Lớp 2C 2     - Đạt giải nhất khối 2
Lớp 1B 2     - Đạt giải nhất khối 1
Điều 2. Mức thưởng:
175.000 đồng/giải.
(Trao thưởng bằng tiền mặt)
Điều 3. Bộ phận chuyên môn, VP nhà trường, các bộ phận có liên quan và các tập thể có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Lưu  VP.






PHÒNG GD & ĐT HOÀI ÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TIỂU HỌC                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     TĂNG DOÃN VĂN



DANH SÁCH CB- GV NHẬN TIỀN PHỤ CẤP GIÁM KHẢO
Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013


TT
Họ và tên
C.vụ
Số ngày
Số tiền/ngày
T.Tiền
Ký nhận
01
Lê Ngọc Hiệp
H.Trưởng
01
12.500đ
12.500đ

02
Nguyễn Thái Học
P.H.Trưởng
01
12.500đ
12.500đ

03
Dương Tấn Điệp
TPT
01
12.500đ
12.500đ

04
Vương Minh Phụng
VT-KT
01
12.500đ
12.500đ

05
Nguyễn Mộng Điệp
CB- Ytế
01
12.500đ
12.500đ

06
NguyễnT. Kim Phụng
GV
01
12.500đ
12.500đ


Cộng:



75.000đồng

(Bảy mươi lăm ngàn đồng đồng)

Ân Thạnh, ngày 24tháng 8 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG           KẾ TOÁN                       NGƯỜI LẬP BẢNG





                                                                                      Dương Tấn Điệp













PHÒNG GD & ĐT HOÀI ÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TIỂU HỌC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     TĂNG DOÃN VĂN


DANH SÁCH CB- GV NHẬN TIỀN PHỤ CẤP RA ĐỀ
Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013


TT
Họ và tên
C.vụ
Số đề
Số tiền/đề
T.Tiền
Ký nhận
01
Lê Ngọc Hiệp
H.Trưởng
02
50.000đ
100.000đ

02
Nguyễn Thái Học
P.H.Trưởng
01
50.000đ
50.000đ

03
Dương Tấn Điệp
TPT
02
50.000đ
100.000đ


Tổng cộng



250.000đ

(Hai trăm năm chục ngàn đồng)

Ân Thạnh, ngày 24tháng 8 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG           KẾ TOÁN                       NGƯỜI LẬP BẢNG





                                                                                      Dương Tấn Điệp

















PHÒNG GD & ĐT HOÀI ÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TIỂU HỌC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     TĂNG DOÃN VĂN



DANH SÁCH CÁC LỚP NHẬN TIỀN THƯỞNG
Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013


TT
Đại diện tập thể
Lớp
Đạt giải
Số tiền
Ký nhận
01
Lê Thị Thanh Thảo
5A 1
Nhất
175.000đ

02
Dương Vũ Bảo
4A 1
Nhất
175.000đ

03
Đỗ Hoàng Anh
3A 1
Nhất
175.000đ

04
Phạm Thị Mỹ Liên
2C 2
Nhất
175.000đ

05
Nguyễn Thị Hiền
1 B 2
Nhất
175.000đ


Tổng cộng


875.000đ

(Tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

Ân Thạnh , ngày 22 tháng 8 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG           KẾ TOÁN                             NGƯỜI LẬP BẢNG


                                                                                     

Dương Tấn Điệp
















PHÒNG GD & ĐT HOÀI ÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC                        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
   TĂNG DOÃN VĂN

GIẤY NHẬN TIỀN


          Tôi tên: Nguyễn Mộng Điệp
          GV Trường TH Tăng Doãn Văn
    Được sự phân công của BTC Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm
học 2012 -2013 tôi có mua nước phục vụ cho học sinh dự thi cụ thể:
          7 bình x 20.000đ/ bình = 140.000đồng
Cộng : 140.000đồng (Một trăm bốn chục ngàn đồng)
          Vậy tôi viết giấy nầy để nhà trường làm chứng từ quyết toán./.

                                                              Ân Thạnh , Ngày 24 tháng 8Năm 2012                                                                                   Người nhận tiền
HIỆU TRƯỞNG             Kế toán    

                                                                                     


Nguyễn Mộng Điệp



















CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
  
GIẤY NHẬN TIỀN


          Tôi tên: Trần Thị Ái Ngọc
          GV Trường TH Tăng Doãn Văn
Tôi có nhận số tiền cắt khẩu hiệu phục vụ Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013.
          Khẩu hiệu “ Hội thi Tìm hiểu truyền thống nhà trường năm học 2012 -2013
Số tiền: 70.000đồng (Bảy chục ngàn đồng)
          Vậy tôi viết giấy nầy để nhà trường làm chứng từ quyết toán./.

                                                              Ân Thạnh, Ngày 24 tháng 8 Năm 2012                                                                                 Người nhận tiền
 HIỆU TRƯỞNG                     Kế toán    

                                                                                     


  Trần Thị Ái Ngọc









0 Góp ý:

Đăng nhận xét

Chú ý:
- Nhận xét Tiếng việt có dấu.
- Không chèn thẻ liên kết.
- Nội dung lành mạnh, trong sáng.